top of page

Privacy Statement stichting Wetenschap der Spiritualiteit

Inleiding

De stichting Wetenschap der Spiritualiteit respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over of herleidbaar naar een persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens de stichting Wetenschap der Spiritualiteit verkrijgt en/of verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Stichting Wetenschap der Spiritualiteit verwerkt persoonsgegevens van actief betrokkenen en van geïnteresseerden in de activiteiten en/of informatie en/of uitgaven van de stichting en/of bezoekers van evenementen van de stichting.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

De stichting Wetenschap der Spiritualiteit verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • verstrekken van informatie over en/of communicatie in verband met de verschillende programma’s, evenementen en andere gerelateerde initiatieven, die door haar worden georganiseerd;

 • verkoop van boeken en andere uitgaven.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De stichting Wetenschap der Spiritualiteit verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve of in het kader van haar activiteiten, omdat u toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam;

 • adres, postcode en woonplaats;

 • telefoonnummer(s);

 • emailadres;

 • initiatiedatum en -locatie.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt, voor zover ten behoeve of in het kader van het doel als voormeld benodigd is.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De stichting Wetenschap der Spiritualiteit verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • verkregen toestemming van betrokkene(n)

 • gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens, die door de stichting Wetenschap der Spiritualiteit worden bewaard en beheerd, zijn uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over en/of het communiceren in verband met haar activiteiten en andere gerelateerde initiatieven georganiseerd door haar. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij zulks geschiedt in het kader en ten behoeve van het doel als voormeld. In dat geval zal de stichting met die derden afspraken maken ten behoeve van het waarborgen van de vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De stichting Wetenschap der Spiritualiteit hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen in dit verband genomen:

 • de persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor het bestuur van de stichting Wetenschap der Spiritualiteit;

 • wij hanteren een wachtwoordbeleid op onze systemen;

 • wij maken back ups van onze gegevens, zodat deze bij verlies kunnen worden hersteld.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De stichting Wetenschap der Spiritualiteit bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 

Stichting Wetenschap der Spiritualiteit

via: nederland@sos.org

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie het e-mailadres te gebruiken, waarmee u bij ons staat geregistreerd.

 

De stichting Wetenschap der Spiritualiteit neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Aanpassing privacy statement

De stichting Wetenschap der Spiritualiteit heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden alsdan op gepaste wijze, via de website van de stichting, gecommuniceerd, zodat belanghebbenden daarvan kennis kunnen nemen.

 

Gebruik sociale media

 

De stichting Wetenschap der Spiritualiteit maakt gebruik van een (eenvoudige) website en sociale media, zoals Instagram en Facebook. Daarop komen uw persoonsgegevens (uiteraard) niet voor.

 

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Claudia van Oorschot: claudia.vanoorschot@sos.org

 

Dit privacy statement is op d.d.25 mei 2018 vastgesteld. 

bottom of page